Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68) 353-36-96,
fax (68) 353-36-84


Szkolenia Energetyczne

O NAS

Statut SDiPZGMiK

STATUT
„STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW I PREZESÓW ZAKŁADÓW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ”


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, zwane w dalszych postanowieniach statutu „STOWARZYSZENIEM”jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.


§ 2

 1. Terenem działania STOWARZYSZENIA jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz STOWARZYSZENIA jest Zielona Góra.

§ 3

 1. STOWARZYSZENIE może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami w kraju i zagranicą o tych samych i podobnych celach oraz zasadach i kierunkach działania.
 2. STOWARZYSZENIE może przystępować do związków i stowarzyszeń w kraju i zagranicą.
 3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 4

Zarząd STOWARZYSZENIA używa pieczęci podłużnej z napisem: "Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej - Zarząd w Zielonej Górze".

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania STOWARZYSZENIA

§ 5

Celem STOWARZYSZENIA jest działanie na rzecz przepływu informacji o funkcjonowaniu zakładów branży mieszkaniowej i komunalnej, informacji naukowo-technicznej i ofertowej, promocji w zakresie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, technologicznych i finansowo-księgowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków STOWARZYSZENIA a ponadto stworzenia branżowej doradczo-opiniodawczej reprezentacji wobec władz administracyjnych, samorządowych oraz innych organizacji.


§ 6

STOWARZYSZENIE realizuje swoje cele poprzez:

 1. Cykliczne organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla dyrektorów, prezesów, ich zastępców i głównych księgowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
 2. Działalność wydawniczą biuletynu informacyjnego.
 3. Działalność promocyjną najlepszych rozwiązań organizacyjno-technicznych.
 4. Organizację wystaw i ekspozycji branżowych.
 5. Organizowanie sesji wyjazdowych na obiekty gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.
 6. Organizowanie odpłatnie szkoleń, kursów, zjazdów, konferencji oraz innych form doskonalenia kwalifikacji i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami.
 7. Ułatwianie członkom STOWARZYSZENIA dostępu do obowiązującego prawa, fachowej literatury i innych źródeł informacji oraz opiniowanie i inicjowanie uregulowań prawnych w zakresie nieruchomości.
 8. Podejmowanie przez członków STOWARZYSZENIA innych działań w zakresie realizacji celów STOWARZYSZENIA.

ROZDZIAŁ III
Członkowie STOWARZYSZENIA, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkami STOWARZYSZENIA są:

 1. Członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie wspierający.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy dyrektor, prezes, ich zastępcy i główny księgowy jednostek gospodarczych, których przedmiotem działania jest gospodarka mieszkaniowa i komunalna oraz zarządzanie nieruchomościami.
 2. Za zgodą Zarządu członkiem STOWARZYSZENIA może zostać osoba pełniąca inną funkcję lub reprezentująca inną jednostkę tematycznie związaną jednak z zagadnieniami gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.
 3. Członkiem wspierającym może być polska osoba fizyczna lub prawna, która pragnie wspierać działalność STOWARZYSZENIA poprzez zadeklarowanie stałej składki.

§ 9

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd STOWARZYSZENIA na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Założyciele STOWARZYSZENIA stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu STOWARZYSZENIA.

§ 10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  • czynnego i biernego wyboru do władz STOWARZYSZENIA,
  • udziału w działalności programowo-organizacyjnej i pomocy doradczej.
 2. Członek wspierający ma prawo do udziału w działalności programowo-organizacyjnej i pomocy doradczej.

§ 11

Członkowie zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania statutu i uchwał władz STOWARZYSZENIA.
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych STOWARZYSZENIA.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu.

§ 12

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego pisemnie do Zarządu STOWARZYSZENIA.
 2. Wykreślenia z listy członków z powodu:
  • śmierci,
  • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres ponad 4 miesięcy,
  • działania na szkodę STOWARZYSZENIA, rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
 3. Za datę ustania członkostwa uważa się:

  • W przypadku określonym w § 12 punkcie 1 - datę doręczenia pisma Zarządowi STOWARZYSZENIA.
  • W przypadku określonym w § 12 punkcie 2 - datę podjęcia uchwały przez Zarząd STOWARZYSZENIA
  • W przypadku śmierci członka STOWARZYSZENIA członkostwo ustaje z datą jego śmierci.

§ 13

 1. Zarząd STOWARZYSZENIA podejmuje decyzję o ustaniu członkostwa w formie uchwały.
 2. Od uchwały Zarządu STOWARZYSZENIA służy członkowi prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania.
 3. Zarząd zobowiązany jest do zawiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna STOWARZYSZENIA

§ 14

 1. Władzami STOWARZYSZENIA są:
  • Walne Zebranie,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Do władz STOWARZYSZENIA mogą być wybierani wyłącznie członkowie zwyczajni.

§ 15

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w razie:
  • ustania członkostwa,
  • zrzeczenia się mandatu.
 3. Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 4. Przy wyborach władz oraz przy głosowaniu nad wnioskiem o wykluczenie członka władz zarządza się tajne lub jawne głosowanie, w zależności od podjętej uchwały.

§ 16

 1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • uchwalenie statutu i jego zmian,
  • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
  • zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu,
  • uchwalenie absolutorium Zarządowi,
  • podjęcie uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz skarg na jego działalność,
  • określenie głównych kierunków działalności STOWARZYSZENIA,
  • ustalenie wysokości składki członkowskiej i zasad jej opłacania.

§ 17

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz na 1 rok.
 2. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zebranie:
  • w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku na piśmie lub drogą elektroniczną przez 25 % członków uprawnionych do głosowania,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. O terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków na piśmie lub drogą elektroniczną co najmniej 7 dni naprzód.
 4. Posiedzenia Walnego Zebrania są protokołowane.
 5. Protokół podpisuje Przewodniczący Obrad i Protokolant.

§ 18

 1. Zarząd składa się z od 5 do 7 osób wybieranych na okres 3 lat przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch Zastępców Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz członków zarządu.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz STOWARZYSZENIA (z wyłączeniem Prezesa Zarządu) w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez ZARZĄD. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 19

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • kierowanie działalnością STOWARZYSZENIA oraz określenie szczególnych kierunków działania STOWARZYSZENIA,
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków STOWARZYSZENIA,
 • przyjmowanie członków oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 • uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej (budżetu i preliminarzy),
 • prowadzenie dokumentacji STOWARZYSZENIA,
 • podejmowanie uchwał związanych członkostwem oraz z jego ustaniem członkostwa,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków STOWARZYSZENIA,
 • reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz,
 • zawieranie porozumień bądź umów dotyczących realizacji statutowych zadań STOWARZYSZENIA,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem STOWARZYSZENIA,
 • uchwalanie regulaminu pracy zarządu,
 • powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków,
 • reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz.

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 2. Tryb pracy Zarządu określa regulamin.
 3. Obsługę administracyjną Zarząd może zlecić innej osobie, także nie będącej członkiem stowarzyszenia.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli STOWARZYSZENIA.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.
 3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Komisji.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działalności STOWARZYSZENIA, a w szczególności gospodarki finansowej co najmniej raz do roku,
 • kontrola opłacania składek członkowskich,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielanie absolutorium ustępującymi Zarządowi STOWARZYSZENIA,
 • przedstawianiu Zarządowi wniosków w sprawie działalności STOWARZYSZENIA,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji oraz z żądaniem wszelkich wyjaśnień w sprawach tego wymagających.
 • Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

§ 23

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach STOWARZYSZENIA.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.


ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek STOWARZYSZENIA

§ 24

 1. Fundusze i majątek powstają:
  • ze składek członkowskich,
  • z darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
  • z dochodów z majątku STOWARZYSZENIA,
  • wpływy z działalności statutowej.
 2. Dochód ma służyć tylko i wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 3. Majątek i fundusze zarządzane są przez Zarząd.
 4. Oświadczenia w sprawach majątkowych STOWARZYSZENIA składają: Prezes lub Zastępca Prezesa Zarządu oraz inny członek Zarządu
 5. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Zastępcy Prezesa lub innego członka Zarządu.
 6. STOWARZYSZENIE prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na kontach STOWARZYSZENIA.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu STOWARZYSZENIA

§ 25

Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VII
Rozwiązanie STOWARZYSZENIA

§ 26

 1. Rozwiązanie STOWARZYSZENIA następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Majątek zlikwidowanego STOWARZYSZENIA przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania.
 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu.
 4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku STOWARZYSZENIA.


Statut przyjęto uchwałą 2/2005

dnia 20.01.2005 r.
wersja do drukuWSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved