Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68) 353-36-96,
fax (68) 353-36-84


Szkolenia Energetyczne

WYJAŚNIENIA, WYROKI SĄDÓW, INTERPRETACJE

I FSK 1169/08
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dot. przechowywania kopii faktur za usługę wywozu odpadów, między innymi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
----------------------------------------------
Wyroki sądów, opinie, orzeczenia itp.
Materiały szkoleniowe z dnia 18.06.2009 r.
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
III CZP 129/08
Uchwała Sądu Najwyższego z dn. 21 stycznia 2009 r.
1. Komunalna jednostka organizacyjna, sprawująca zarząd nieruchomością wspólną w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.), może po tym dniu nadal zarządzać nieruchomością. Zmiana zarządcy wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali, zaprotokołowanej przez notariusza (art. 18 ust. 2a).
2. Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądem przez zarządcę wymaga umocowania w umowie o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną bądź w uchwale o zmianie tej umowy.
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
II SA/Wr 1234/03
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2003-09-11
Działalność polegająca na odpłatnym świadczeniu, na podstawie odrębnych umów, podmiotom innym niż gmina, usług dotyczących zarządzania nieruchomościami nie wchodzi w zakres zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm./, ma charakter komercyjny i jako taka wykracza poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
III CZP 56/03 OSNC 2004/11/172
Uchwała Sądu Najwyższego z dn. 2003.09.24
W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w skład którego wchodzi prawo najmu lokalu mieszkalnego, sąd przyznając w wyniku podziału to prawo jednemu z byłych małżonków, będących współlokatorami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 773 ze zm.) i nakazując drugiemu wydanie lokalu (art. 624 w związku z art. 688 i 567 § 3 k.p.c.) orzeka o uprawnieniu tego małżonka do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia. Zobowiązany do wydania lokalu jest w takiej sprawie tylko były małżonek, któremu nie przyznano prawa najmu. Właściwa gmina powinna brać udział w postępowaniu jako zainteresowana wówczas, gdy sąd ma orzec o wydaniu lokalu przez jednego z byłych małżonków.
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
III CZP 67/04 OSNC 2005/11/187
Uchwała Sądu Najwyższego z dn. 2005.01.06
Istnienie prawomocnego wyroku nakazującego opróżnienie i opuszczenie lokalu, wydanego w okresie biegu dziesięcioletniego terminu przewidzianego w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.), uniemożliwia osobie zajmującej ten lokal bez tytułu prawnego, wstąpienie w stosunek najmu na podstawie wymienionego przepisu.
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
V CSK 185/05 OSNC 2006/12/208
Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 2006.03.21
Małżonek, którego prawo do korzystania z mieszkania wynika z art. 281 zdanie pierwsze k.r.o., jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianami kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
III CZP 6/05 OSNC 2006/1/1
Uchwała Sądu Najwyższego z dn. 2005.05.20
W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu mieszkalnego przez osobę, która samowolnie go zajmuje, sąd nie orzeka co do lokalu socjalnego.
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF
III CZP 30/06
Uchwała Sądu Najwyższego z dn. 2006.06.07
Artykuł 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) ma zastosowanie do stosunku najmu na czas oznaczony, powstałego przed dniem jej wejścia w Ŝycie, gdy umowa nie przewiduje przyczyn jej wypowiedzenia.
Pobierz treść dokumentuPlik w formacie PDF


 WSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved